• head_banner_01

Kompaniýanyň tertibi

XIAMEN TONGKONG TEXNOLOGY CO., LTD

Kompaniýanyň tertibi

Sýamen ýörite ykdysadyýet zolagynda ýerleşýän “Xiamen Tongkong Technology Co., Ltd”lt, senagaty awtomatlaşdyrmak we zawodlary elektrikleşdirmek üçin pudaga degişli çözgütleri we hyzmatlary bermäge borçlanýar. Söwda Ethernet, müşderi üçin esasy hyzmatlarymyzyň biri, çykdajy býudjetini saýlamak, gurnamak we satuwy dowam etdirmekden başlap, degişli enjam modelini düzmekden ybarat.“Hirschmann”, “Oring”, “Koenix” we ş.m. ýaly giňden ulanylýan marka bilen ýakyn hyzmatdaşlykda iň soňky ulanyjyny hemmetaraplaýyn we ygtybarly önümler we ethernet çözgüdi bilen üpjün edýäris.
Mundan başga-da, suwy bejermek, temmäki senagaty, ulag, elektrik energiýasy, metallurgiýa we ş.m. ýaly köp ugurlar boýunça elektrik awtomatizasiýasynyň umumy maglumat ulgamy zawod müşderilerimize ýetirilýär.Hyzmatdaşlyk markalarymyzda Harting, Wago, Weidmuller, Schneider we beýleki ygtybarly ýerli markalar bar.

kompaniýasy

Korporatiw medeniýet

bölümiň ady

Özboluşly korporatiw medeniýetimiz Tongkongda durmuş alýar.Bu telekeçilik ruhunda çuňňur kök uran we döredilen gününden bäri bizi herekete getirýär.Tongkong, jemgyýet üçin täze gymmatlyk döredýän “innowasiýa” yzarlamak bilen hemişe “adamlara we jemgyýete kuwwat bermek” meselesine ähmiýet berýär.Geljegini döretmek isleýän dürli ýaşdaky, jynsly we milletli adamlar üçin mümkinçilikler döredýäris.Dürli adam resurslaryny we kärhanalary umumy korporatiw pelsepe esasynda birleşdirip, özboluşly, baý medeniýeti ösdürýäris.

Topar medeniýeti

bölümiň ady

Iş ýerindäki dürlilik, kararlaryň gowulaşmagyna, döredijilige we täzelige kömek edýär we umumy has gowy öndürijilige alyp barýar.
Köpdürlüligiň gadyryny bilýän öz içine alyjy iş gurşawyny üpjün etmegi maksat edinýäris.Dürlülik jyns, ýaş, dil, medeni gelip çykyşy, jynsy ugry, dini ynançlar, başarnyklar, pikirleniş we özüni alyp barş stilleri, bilim derejesi, hünär ussatlygy, iş we durmuş tejribesi, sosial-ykdysady esas, iş tapawudyny öz içine alýar, ýöne olar bilen çäklenmeýär. funksiýasy, maşgala jogapkärçiliginiň bardygyny ýa-da ýokdugyny.

Kompaniýanyň güýji

bölümiň ady
kompaniýa (1)
kompaniýa (3)
kompaniýa (2)

Näme üçin bizi saýlamaly?

bölümiň ady

• Biz senagaty awtomatlaşdyrmak we zawodlary elektrikleşdirmek üçin pudaga degişli çözgütleri we hyzmatlary bermäge borçlanýarys.

• Senagat Ethernet we awtomatlaşdyryş önümleriniň paýlanyşy esasy işimizdir.

• Müşderi üçin biziň hyzmatymyz dizaýn, degişli enjam modelini saýlamak, çykdajy býudjeti, gurnama we satuwdan soň.

Biz bilen işlemek arkaly.

• Çalt jogap

Jogap bermek wagty bir sagat ýa-da az kepillendirilýär.

• Tejribeli

Iň azyndan 5-10 ýyl iş tejribesi bolan we köplenç başga-da tejribeli, hünärmen tehnikleri işe alýarys.

• Işjeň

Hyzmat pelsepämiz işjeň däl, reaktiw däl.

• Geek gürlemeýär

Soraglaryňyza ýönekeý iňlis dilinde jogap bermäge mynasypsyňyz.

• Abraýly

Önümçilik awtomatizasiýasy we ösümlikleri elektrikleşdirmek 10 ýyldan gowrak wagt bäri jemgyýetde we pudakda abraýly liderdir.

• Iş tygşytlylygy

Kompaniýaňyz üçin telekeçilik peýdasyna doly düşünmekden tehnologiýa çözgütlerini dizaýn edýäris, baha berýäris we esaslandyrýarys.

• Taslamany hemmetaraplaýyn dolandyrmak

Complexhli çylşyrymly taslamalary dolandyrmak boýunça baý tejribämiz, her bir jikme-jigi çözjekdigimizi we ähli satyjylary utgaşdyrjakdygymyzy aňladýar.

Müşderiler bilen hyzmatdaşlyk

bölümiň ady

Hyzmatdaş müşderilerimiz, ABB , Schneider Electric , State Grid , CNPC , Huawei we ş.m. ýaly Hytaýda we dünýäde belli markalary öz içine alýar.

hyzmatdaşlar (2)
hyzmatdaşlar (4)
hyzmatdaşlar (1)
hyzmatdaşlar (5)
hyzmatdaşlar (3)