• head_banner_01

Weidmuller ÜSTÜNLIK HEKAYALAR : atingüzýän önümçiligi saklamak we düşürmek

Weidmuller elektrik dolandyryş ulgamy giňişleýin çözgütler

Deňizdäki nebitiň we gazyň ösüşi ýuwaş-ýuwaşdan çuň deňizlere we uzak deňizlere ösýärkä, uzak aralyga nebit we gaz gaýdýan turbalary çekmegiň bahasy we töwekgelçiligi ýokarlanýar.Bu meseläni çözmegiň has täsirli usuly, nebit we gaz gaýtadan işleýän zawodlary deňizde gurmak - —FPSo (loüzýän önümçiligi saklamak we düşürmek üçin gysgaltma), deňizde ýüzýän önümçilik, önümçilik, nebit saklamak we nebit düşürmek bilen birleşdirýän enjam.FPSO deňizdäki nebit we gaz ýataklary üçin daşarky elektrik geçirijisini üpjün edip biler, öndürilen nebit, gaz, suw we beýleki garyndylary kabul edip we gaýtadan işläp biler.Gaýtadan işlenen çig nebit gämide saklanýar we belli bir mukdarda ýetenden soň gatnaw tankerlerine eksport edilýär.

https://www.tongkongtec.com/weidmuller/

Weidmuller elektrik dolandyryş ulgamy hemmetaraplaýyn çözgütleri üpjün edýär

Aboveokarda agzalan kynçylyklary ýeňip geçmek üçin nebit we gaz pudagyndaky bir kompaniýa, global senagat baglanyşygy boýunça hünärmen Weidmuller bilen elektrik dolandyryş ulgamynyň elektrik üpjünçiliginden başlap, tora çenli ähli zady öz içine alýan FPSO üçin giňişleýin çözgüt döretmek üçin işlemegi saýlady. baglanyşyk.

w seriýaly terminal blok

Weidmuller-iň elektrik birikdiriş önümleriniň köpüsi awtomatlaşdyryş pudagynyň zerurlyklary üçin optimallaşdyryldy we CE, UL, Tuv, GL, ccc, l l, Div.2 we ş.m. ýaly birnäçe berk şahadatnamalara laýyk gelýär we dürli işlerde kadaly işlemegi üpjün edip biler. deňiz gurşawy., we partlama garşy Ex sertifikatyna we pudak tarapyndan talap edilýän DNV klassifikasiýa jemgyýet şahadatnamasyna laýyk gelýär.Mysal üçin, Weidmuller-iň W seriýaly terminal bloklary ýokary hilli izolýasiýa materialyndan, ýangyn saklaýjy V-0 derejesinden, galogen fosfidiz we iň ýokary iş temperaturasy 130 "C-e ýetip biler.

Elektrik üpjünçiligi PROtop

Weidmuller-iň önümleri ykjam dizaýna uly ähmiýet berýär.Ykjam kommutasiýa elektrik üpjünçiligini ulanmak bilen, onuň ini we ululygy uludyr we esasy dolandyryş kabinetinde hiç hili boşluksyz oturdylyp bilner.Şeýle hem aşa pes ýylylyk öndürýär we dolandyryş kabineti üçin elmydama gowy saýlawdyr.Howpsuzlyk üpjünçiligi 24V DC naprýa .eniýe.

https://www.tongkongtec.com/power-supply-weidmuller/

Modul täzeden ýüklenýän birleşdiriji

Weidmuller 16-dan 24 ýadro çenli modully agyr birleşdirijileri üpjün edýär, bularyň hemmesi ýalňyşlyga garşy kodlamagy gazanmak we synag skameýkasy üçin zerur müňe golaý sim nokadyny öňünden gurmak üçin gönüburçly gurluşlary kabul edýär.Mundan başga-da, bu agyr birleşdiriji çalt nurbat birikdirmek usulyny ulanýar we synag gurnamasyny diňe synag meýdançasyndaky birikdirijileri dakmak arkaly tamamlap bolýar.

https://www.tongkongtec.com/weidmuller/

 

 

Müşderiniň peýdalary

Weidmuller kommutasiýa elektrik üpjünçiligini, terminal bloklaryny we agyr birikdirijileri ulanandan soň, bu kompaniýa aşakdaky gymmaty ýokarlandyrdy:

  1. DNV klassifikasiýa jemgyýeti ýaly berk sertifikat talaplaryna laýyk gelýär
  2. Paneli gurnamak ýerini we ýük göteriji talaplary tygşytlaň
  3. Zähmet çykdajylaryny we sim geçiriş ýalňyşlyklaryny peseltmek

Häzirki wagtda nebit pudagynyň sanly üýtgemegi nebit-gaz gözlegine, ösüşine we önümçiligine uly itergi berýär.Bu pudakda öňdebaryjy müşderi bilen hyzmatdaşlyk etmek bilen, Weidmuller müşderilere has netijeli usulda ygtybarly, durnukly we akylly FPSO nebit-gaz önümçilik platformasyny döretmäge kömek etmek üçin çuň tejribesine we elektrik birikmesi we awtomatlaşdyryş ulgamynda öňdebaryjy çözgütlere daýanýar.


Iş wagty: Maý-24-2024