• head_banner_01

Gyrmak gurallary birleşdirijiniň hilini we netijeliligini ýokarlandyrýar

Sanly programmalaryň çalt ösmegi we ornaşdyrylmagy bilen innowasion birleşdiriji çözgütler, senagat awtomatizasiýasy, mehaniki önümçilik, demir ýol transporty, ýel energiýasy we maglumat merkezleri ýaly dürli pudaklarda giňden ulanylýar.Bu birleşdirijileriň dürli kyn şertlerde netijeli we ygtybarly öndürijiligini saklap biljekdigini üpjün etmek üçin Harting, ähli degişli tehnologiýalary we gurnama ädimlerini goldamak üçin ýörite gurallaryň doly toplumyny hödürleýär.

Harting gyrkmak gurallary ýokary hilli baglanyşyklary üpjün edýär

Hartingiň gysýan gural portfeli ýönekeý mehaniki gurallardan başlap, ýokary hilli önümçiligi optimizirlemek üçin amatly çylşyrymly maşynlara çenli üýtgeýär.Bu gurallaryň hemmesi yzygiderli ýokary hilli gyrylmagy üpjün etmek üçin DIN EN 60352-2 standartyna laýyk gelýär.Gysmak tehnologiýasy, geçiriji terminalyň we kontaktyň geçiriji terminal meýdanyny birmeňzeş gysmak arkaly birmeňzeş geçiriji meýdany emele getirýär.Ajaýyp gyrmak, poslama garşylygy we birikmegiň durnuklylygyny üpjün edýän howa geçirijiligi.

https://www.tongkongtec.com/harting-connectors/

Adaty kebşirlemek, nurbatlar, gysmak we kapas pru springina terminal tehnologiýalaryndan başga-da, Harting metbugat tehnologiýasyny ulanyp birleşdirijileri hem üpjün edýär.Şolaryň arasynda kontaktlar belli bir pozisiýada deformasiýa edilip bilinýän elastik basyş meýdançalary bilen enjamlaşdyrylandyr we iň oňat baglanyşyk kontaktlary PCB deşiklerine basmak arkaly gazanylýar.Harting, dürli programma ssenariýalarynda iň oňat baglanyşyk netijelerini üpjün etmek üçin ýönekeý tutawaçdan başlap, ýarym awtomat, elektrik serwisi bilen işleýän press-maşynlara çenli amaly optimallaşdyrylan gural ulgamlaryny üpjün edýär.

https://www.tongkongtec.com/harting-connectors/

Harting diňe bir ýokary hilli gural önümçiligine ünsi jemlemän, eýsem güýç, signal we maglumatlary geçirmek we modul dizaýny üçin dürli zerurlyklary öz içine alýan ajaýyp hilli we öndürijilikli birleşdiriji önümleriň bir toparyny birleşdirýär, birleşdirijilere dürli senagatda iň oňat işlemäge mümkinçilik berýär. gurşawy.

https://www.tongkongtec.com/harting-connectors/

Harting, ýokary hilli gyrgyç gurallaryny we ösen birleşdiriji tehnologiýany birleşdirip, dürli önümçilik goşundylary, birikmeleriň netijeliligini we ygtybarlylygyny ýokarlandyrmak we müşderiler üçin has ýokary baha döretmek üçin dürli çözgütleri hödürleýär.Bu kombinasiýa diňe bir önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyrman, eýsem terminal birikmeleriniň ýokary hilini we berkligini üpjün edýär, Harting-i senagat baglanyşyk tehnologiýasynda öňdebaryjy edýär.


Iş wagty: 31-2024-nji maý